Łódzkie Czyta

Konkurs "Album rodzinny"

Stowarzyszenie Oświatowe "Nie Pytaj" zaprasza do udziału w konkursie "Album rodzinny". Na konkurs można zgłosić prace literackie, plastyczne, filmy lub prezentacje multimedialne o historii swoich przodków. Oceniane będą prace w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat oraz powyżej 18 lat. Konkurs odbywa się w ramach III Festiwalu Historii i Pamięci.
Rolę gospodarza pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu i na jej adres należy dostarczyć prace konkursowe do 31 marca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na dzień 15 kwietnia w PBP, ul. Żwirki i Wigury 4.

Wróblewskie Stowarzyszenie Oświatowe "Nie Pytaj" powstało w grudniu 2009 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół we Wróblewie Elżbiety Celer, Przewodniczącej Rady Rodziców Katarzyny Błaszczyk oraz grupy rodziców i nauczycieli. Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Wróblew,

 2. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych gminy,

 3. Pomnażanie dorobku dydaktyczno-wychowawczego, kulturalnego i materialnego placówek oświatowych gminy,

 4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,

 5. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży,

 7. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży gminy Wróblew, będącej w trudnej sytuacji życiowej,

 8. Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży gminy Wróblew,

 9. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,

 10. Upowszechnianie postaw proekologicznych,

 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 12. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych i społecznych członków stowarzyszenia,

 13. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy Wróblew,

 14. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego,

 15. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 16. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie sfery zadań publicznych objętych celami statutowymi stowarzyszenia,

 17. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku gminy Wróblew,

 18. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.

Regulamin konkursu


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia