Łódzkie Czyta

Regulamin akcji "PISANIE LISTÓW DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ"

 1. Organizatorem akcji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwanej dalej organizatorem konkursu.
 2. „PISANIE LISTÓW DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” to inicjatywa realizowana od 17 maja do 5 października 2012 r. organizowana w ramach przedsięwzięcia „DNI GUTENBERGA W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, które są częścią kampanii społecznej „ŁÓDZKIE CZYTA”.
 3. Ideą akcji „PISANIE LISTÓW DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”, jest popularyzacja pisania listów jako formy komunikacji, dialogu, wymiany myśli i wyrażania emocji między ludźmi, łączącej wszystkie grupy wiekowe i społeczne oraz przekazanie przez autorów listów przesłania do szerokiej grupy odbiorców.
 4. Tematyka listów jest dowolna. Listy przesłane w formie elektronicznej nie będą uwzględniane.
 5. Mogą być przesyłane dwa rodzaje listów:
  • list, który nie będzie upubliczniony przed upływem 10 lat od daty jego umieszczenia w „Kapsule Czasu”. W tym celu adresat listu umieszcza na zaklejonej kopercie napis: „LIST DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKIEM 2022”.  
  • list, który może być upubliczniony przez organizatorów przed umieszczeniem go w „Kapsule Czasu”, czyli przed dniem 12 października 2012 r. W tym celu adresat listu umieszcza na kopercie napis: „LIST DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – LIST OTWARTY, WYRAŻAM ZGODĘ NA JEGO UPUBLICZNIENIE PRZED UMIESZCZENIEM W KAPSULE CZASU”.
 6. Przesłane listy otwarte nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i zasadami współżycia społecznego (w tym treści obraźliwych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia listu otwartego do akcji.
 7. Uczestnikiem akcji może być każdy, kto w okresie od 17 maja do 5 października 2012 r. napisze list i prześle go lub przekaże organizatorom akcji.
 8. Listy należy przesyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub przekazywać do 5 października 2012 r. do:
  • Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi (adres: ul. Gdańska 100/102,  90-508 Łódź)
  • Pubu „Biblioteka” w Łodzi (adres: ul. Andrzeja Struga 7,  90-420 Łódź)
 9. Wszystkie listy otrzymane przez organizatorów będą umieszczone w „Kapsule Czasu” w WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego i przechowane przez okres 10 lat. Po upływie 10 lat zostaną wyjęte z „Kapsuły Czasu” i upublicznione.
 10. Uczestnicy mogą przesyłać listy anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska. Wówczas prosimy o podanie wieku lub roku urodzenia, miejscowości zamieszkania oraz zawodu czy też wykształcenia.
 11. Spośród listów oznaczonych jako otwarte, organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo wyboru listów, które zostaną upublicznione.
 12. Nadesłanie listu z adnotacją „LIST DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – LIST OTWARTY, WYRAŻAM ZGODĘ NA JEGO UPUBLICZNIENIE PRZED UMIESZCZENIEM W KAPSULE CZASU” oznacza, że autor listu wyraża zgodę na podanie listu do publicznej wiadomości (w całości lub we fragmencie), w tym: umieszczenie listu na stronie internetowej kampanii „Łódzkie Czyta” i w publikacjach przygotowanych w związku z tą kampanią oraz odczytanie go podczas imprez przygotowywanych przez organizatorów akcji. Uczestnik akcji udziela organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego listu.
 13. Udział w akcji jest równoznaczny z zaakceptowaniem jej regulaminu. Jednocześnie uczestnik akcji zrzeka się praw do tekstu na rzecz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Każdy z autorów listu, pod treścią listu dołącza oświadczenie o treści: powyższy list jest wyłącznie mojego autorstwa (czytelny podpis, imieniem i nazwiskiem).
 14. Organizatorzy planują nagrodzenie najciekawszych listów oznaczonych jako otwarte.
 15. Dodatkowych informacji dotyczących akcji „PISANIE LISTÓW DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”  udziela p. Ewa Nowak – Wawrzyniak, kierownik Działu Informacji Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (tel. 42 663-03-33; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 16. Regulamin akcji „PISANIE LISTÓW DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wimbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń