Łódzkie Czyta

Regulamin konkursu "Korespondencja źródłem wiedzy i inspiracji"

Regulamin konkursu

„Korespondencja źródłem wiedzy i inspiracji”


I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs „Korespondencja źródłem wiedzy i inspiracji” jest jednym z przedsięwzięć składających się na kampanię społeczną „ŁÓDZKIE CZYTA”.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.

3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.

4. Konkurs trwa od 18 maja do 19 listopada 2012. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 5 grudnia 2012 r. Informacja o wynikach konkursu oraz uroczystości wręczenia nagród laureatom zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl oraz www.lodzkieczyta.pl

II. Cel konkursu

1. Poznanie poprzez lekturę korespondencji lub jej fragmentów życia prywatnego i dorobku twórczego, naukowego osób znanych i nieznanych, uczestników ważnych wydarzeń, ale też opisujących codzienne, zwyczajne problemy.   

2. Lektura utworów literackich, w których pojawia się forma listu.  

3. Wykorzystanie uzyskanej wiedzy do przedstawienia swoich przemyśleń, refleksji i nawiązania swoistego dialogu z autorem listów.

4. Inspirowanie do aktywności twórczej i rozwijania umiejętności literackich.

5. Popularyzacja pisania listów jako formy komunikacji, wymiany myśli, wyrażania emocji.

6. Przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat historii i rozwoju literatury epistolograficznej.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodzież i dzieci.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad.

IV. Zasady konkursu i tematyka prac

1. Zadaniem uczestnika jest napisanie listu będącego odpowiedzią na wybraną korespondencję lub inspirowanego treścią korespondencji (według literatury wskazanej do danej grupy wiekowej). Wykaz ten ma charakter jedynie pomocniczy i uczestnik przy wyborze listu nie musi się sugerować wskazaną kategorią wiekową. Dzieci do lat 8 mogą wykonać pracę konkursową w formie rysunku.

2. Uczestnik może zainspirować się innym listem zamieszczonym w książkach przedstawionych w  wykazie  lub listem zawartym w innej książce, w tych  jednak przypadkach powinien zamieścić informację z jakiej książki pochodzi list, który był inspiracją do wypowiedzi (należy podać autora, tytuł książki, nazwę wydawnictwa, rok wydania oraz stronę na której znajduje się list).

3. Konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych.:

do lat 6
7 – 13 lat
14 – 18 lat
powyżej 18 lat

4. Wykaz wybranych książek, z których pochodzą listy, i które mogą być inspiracją do napisania listu przez uczestników konkursu zawiera zał. Nr 1.  

5. Wymienione teksty będą zamieszczone na stronie Organizatora konkursu www.wimbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl (z możliwością pobrania pliku).

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do  19 listopada 2012 r. swoją pracę konkursową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs. Korespondencja źródłem wiedzy i inspiracji”

7. List (praca konkursowa) nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do swojej pracy konkursowej kartkę z danymi autora listu i godłem (tym samym, co na liście). Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.

8. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.

9. Jury będzie oceniało teksty napisane w języku polskim.

10. Do 30 listopada 2012r. jury spośród nadesłanych prac wyłoni (większością głosów) prace konkursowe, którym przyzna nagrody rzeczowe.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2012 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl i  lodzkieczyta.pl.

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2012 r. Informacja z dokładnym terminem uroczystości zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl i www.lodzkieczyta.pl.

14.  Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator.

15.  Nadesłanie przez uczestnika tekstu na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.

16.  Nadesłanie listu przez uczestnika oznacza, iż tekst nie narusza przepisów prawa, ani dóbr chronionych prawem.V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wimbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.

2. Koordynatorem  konkursu  ze strony Organizatora jest Ewa Nowak-Wawrzyniak, tel.: 42 663-03-33.

3. Przesyłając list,  uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń