Łódzkie Czyta

Konkurs - „Obrazki dla Julka”

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Protokół z posiedzenia jury 

konkursu literacko - plastycznego 

„Obrazki dla Julka”

 

Konkurs „Obrazki dla Julka” przygotowany był w ramach kampanii społecznej „Łódzkie Czyta 2013”. Organizatorem konkursu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym.

Myślą przewodnią konkursu było inspirowanie do aktywności twórczej
oraz popularyzacja twórczości Juliana Tuwima. 

W konkursie wzięło udział 153 dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego.

Jury w składzie: 

 • Przewodnicząca: Barbara Czajka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 • Zofia Worpus – Budziejewska – artysta plastyk
 • Ewa Nowak – Wawrzyniak – kierownik Działu Informacji Naukowej WBP w Łodzi
 • Ewa Baranowska – przedstawiciel organizatora kampanii „Łódzkie Czyta”

na posiedzeniach w dniach 4 – 6 czerwca 2013 roku przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii do lat 5 i kategorii 6-7 lat. 

 

w kategorii do 5 lat: 

 • Nagrodę I Mai Kapuścińskiej z Przedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „ Słoń Trąbalski”.
 • Nagrodę II ex equo :
  - Sarze Sobiejewskiej z Publicznego Przedszkola w Szadku za pracę „Lokomotywa”,
  - Gabrieli Lisieckiej z Publicznego Przedszkola w Szadku za pracę „Dżońcio”.
 • Nagrodę III ex quo :
   - Jagodzie Gradowskiej z Gminnego Przedszkola w Rogowie – Józefów
  za pracę „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”,
  - Oli Skorupińskiej z Łodzi za pracę „Ptasie radio”.
 • Nagrodę specjalną  Irenie Grzelak z Łodzi za pracę „Spóźniony słowik”.

 

Wyróżnienie dla Basi Pietrzak z Publicznego Przedszkola w Szadku za pracę „ Dyzio marzyciel”.
Wyróżnienie dla Karoliny Kwapisz z Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Okulary”.
Wyróżnienie dla Niny Myszkowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi za pracę „Rzepka”.
Wyróżnienie dla Laury Pietranek z Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi za pracę „Warzywa”.
Wyróżnienie dla Niny Andrzejczak z Przedszkola Miejskiego nr 110 w Łodzi za pracę „Bambo”.
Wyróżnienie dla Igora Adamka z Przedszkola Miejskiego nr 110 w Łodzi za pracę „Lokomotywa”.
Wyróżnienie dla Zofii Lewandowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi za pracę „Dyzio marzyciel”.
Wyróżnienie dla Patrycji Cupryjak z Przedszkola  nr 2 w Opocznie za pracę „Lokomotywa”.
Wyróżnienie dla Doroty Kacprzyk z Przedszkola Miejskiego nr 110 w Łodzi za pracę „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”.
Wyróżnienie dla Natalii Borowskiej z Łodzi za pracę do wybranych wierszy Juliana Tuwima. 

w kategorii 6 – 7 lat: 

 • Nagrodę I Michałowi Nowakowi z Gminnego Przedszkola w Rogowie – Józefów za pracę „ Ptasie Radio”.
 • Nagrodę II ex equo:
  - Amelii Kokoszce z Piotrkowa Trybunalskiego za pracę „O Grzesiu kłamczuchu
  i jego cioci”,
  - Oliwi Matysiak z Przedszkola  Nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Bambo”.
 • Nagrodę III ex equo:
  - Natalii Marciniak z  Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi za pracę „Cuda i dziwy”,
  - autorom pracy zbiorowej pt. „Rzepka” : Hannie Staniec, Roksanie Marcinkowskiej, Natalii Dembowskiej zPrzedszkola nr 2 im. Marii Kownackiej w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Wyróżnienie dla Mai Olczak z Ruśca za pracę „Rzepka”. 
Wyróżnienie dla Franciszka Krysiaka z Łodzi za pracę „Trudny rachunek”. 
Wyróżnienie dla Zuzi Gudaj z Osin za pracę „Kotek”. 
Wyróżnienie dla Mateusza Kurowskiego ze Stróży za pracę „Warzywa”. 
Wyróżnienie dla Nikoli Jankowskiej z przedszkola przy Szkole Podstawowej Kołacin filia w Cyrusowej Woli za pracę „Okulary”. 
Wyróżnienie dla Laury Piórkowskiej z przedszkola przy Szkole Podstawowej Kołacin filia w Cyrusowej Woli za pracę „W aeroplanie”. 
Wyróżnienie dla autorów pracy zbiorowej pt. „Kotek”: Leny Wojcieszek, Darii Koćmierowskiej, Weroniki Koćmierowskiej z Publicznego Przedszkola w Ruścu. 
Wyróżnienie dla Marii Kłąb z Gminnego Przedszkola w Rogowie – Józefów za pracę „Zosia Samosia”. 
Wyróżnienie dla Sylwii Kowalskiej z Gminnego Przedszkola w Rogowie – Józefów za pracę „ Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima”. 
Wyróżnienie dla Ante Zekana z Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi za pracę „Pstryk”.

  

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy sukcesów literackich.

 

Łódź, dn. 10 czerwca 2013 r.

 

Wygraną jest super nagroda
możesz dostać iPoda!!!
iPody ufundowane zostały przez system biblioteczny MAK+

 

Regulamin konkursu

 „Obrazki dla Julka”


I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs „Obrazki dla Julka” jest jednym z przedsięwzięć składających się na kampanię społeczną „ŁÓDZKIE CZYTA” 2013.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.

3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.

4. Konkurs trwa od 26 marca do 1 czerwca 2013. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 10 czerwca 2013 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl

II. Cel konkursu

1.      Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima.

2.      Zachęcenie rodziców, wychowawców i innych dorosłych do rozwijania zainteresowań literackich dzieci.

3.      Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

4.      Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.

5.      Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i propagowanie ich osiągnięć.

6.      Popularyzacja literatury dziecięcej.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział dzieci do lat 6.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika regulaminu w całości, którzy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Zasady konkursu i tematyka prac

1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać lub dostarczyć do  1 czerwca 2013 r. swoją pracę konkursową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs: Obrazki dla Julka”

3. Praca konkursowa nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinna zawierać jedynie godło autora. W osobnej, zamkniętej kopercie, należy dołączyć
do pracy konkursowej kartkę z danymi autora pracy i godłem (tym samym, co na liście). Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.

4. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.

5. Do 10 czerwca 2013 r. jury spośród nadesłanych prac wyłoni (większością głosów) prace konkursowe, którym przyzna nagrody rzeczowe.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2013 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl i  lodzkieczyta.pl.

7.  Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator.

8.  Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wimbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.

2. Koordynatorem  konkursu  ze strony Organizatora jest Ewa Nowak-Wawrzyniak, tel.: 42 663-03-33.

3. Nadsyłając pracę rodzice / rodzic, opiekunowie prawni potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń