Łódzkie Czyta

Regulamin konkursu „Piórem w Tuwima”

Protokół z dnia 25 listopada 2013 roku z posiedzenia jury konkursu
„Piórem w Tuwima”

Konkurs „Piórem w Tuwima” przygotowany został w ramach kampanii społecznej „Łódzkie Czyta 2013”
i obchodów Roku Juliana Tuwima. Adresowany był do osób pełnoletnich oraz młodzieży powyżej 14 roku życia.

Celem konkursu „Piórem w Tuwima” było przybliżenie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima, zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, rozwijanie wrażliwości
i wyobraźni. 

Jury w składzie:

  • Przewodnicząca: Barbara Czajka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
  • Ewa Nowak – Wawrzyniak
  • Katarzyna Sztajnert
  • Ewa Baranowska

na posiedzeniach w dniach 18, 19 i 25 listopada 2013 roku przyznało:

I Nagrodę Justynie Braszce z Sędziejowic (Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach) za pracę „Grande valse  brillante”

II Nagrodę Marcie Kucharskiej z Łowicza (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu) za pracę „Kamienica”

III Nagrodę Urszuli Wybrańskiej z Konstantynowa Łódzkiego (XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi) za pracę „Historia pewnej znajomości”

 

oraz 5 wyróżnień dla :

Karoliny Olczyk z Tomaszowa Mazowieckiego za pracę „Młoda, o pogodnym usposobieniu…”

Diny Fester z Łodzi (XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi) za pracę „Grzech?”

Aleksandry Kaźmirskiej z Łowicza (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu) za pracę „Czas płynął tak wolno…”

Moniki Wiechy z Łodzi (XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi) za pracę „Alicja z krainy rzeczywistości”

Wiktorii Kośmidrowskiej z Łodzi (XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi) za pracę „Kruk”.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy sukcesów literackich!

 

Wygraną jest super nagroda
możesz dostać iPoda!!!
iPody ufundowane zostały przez system biblioteczny MAK+

 

Regulamin konkursu

„Piórem w Tuwima”


I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs „Piórem w Tuwima” jest jednym z przedsięwzięć składających się na kampanię społeczną „Łódzkie Czyta” 2013.

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwana dalej Organizatorem konkursu.

3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.

4. Konkurs trwa od 11 września do 5 listopada 2013. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 10 grudnia 2013 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl

II. Cel konkursu

1. Przybliżenie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima.

2. Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

3. Popularyzowanie twórczości literackiej mieszkańców województwa łódzkiego.

4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodzież i dzieci powyżej 14 roku życia.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Zasady konkursu i tematyka prac

1. Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania, które powinno spełniać następujące warunki:

- opowiadanie musi być napisane w jednej z trzech konwencji literackich: opowiadania grozy, kryminału lub romansu,

- w opowiadaniu musi się pojawić postać poety Juliana Tuwima,

- akcja opowiadania musi się rozgrywać w Łodzi lub w województwie łódzkim,

- w tekst opowiadania muszą być wplecione cytaty z twórczości Juliana Tuwima lub jego  wypowiedzi. W załączniku należy podać źródło cytatu.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć lub przesłać do  5 listopada 2013 r. swoją pracę konkursową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs: Piórem w Tuwima”.

3. Praca konkursowa nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinna zawierać jedynie godło autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć
do swojej pracy konkursowej kartkę z danymi autora pracy i godłem (tym samym, co na pracy). Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.

4. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.

5. Jury będzie oceniało teksty napisane w języku polskim.

6. Do 10 grudnia 2013r. jury spośród nadesłanych prac wyłoni (większością głosów) prace konkursowe, którym przyzna nagrody rzeczowe.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2013 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl i  lodzkieczyta.pl.

8.  Decyzję o przyjęciu na konkurs nadesłanego materiału konkursowego podejmuje Organizator.

9.  Nadesłanie przez uczestnika tekstu na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  w części, wykorzystanie przesłanej pracy konkursowej.

10.  Nadesłanie pracy przez uczestnika oznacza, iż tekst nie narusza przepisów prawa,
ani dóbr chronionych prawem.


V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wimbp.lodz.pl i lodzkieczyta.pl.

2. Koordynatorem  konkursu  ze strony Organizatora jest Ewa Nowak-Wawrzyniak,
tel.: 42 663-03-33.

3. Przesyłając pracę,  uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń