Łódzkie Czyta

Konkurs "Ulubione zakątki mojej miejscowości"

Regulamin konkursu fotograficzno-literackiego dla młodzieży

Ulubione zakątki mojej miejscowości

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu ,,Ulubione zakątki mojej miejscowościjest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu, zwana dalej Organizatorem. Przy realizacji projektu biblioteka będzie współpracować z Rozgłośnią Regionalną „Nasze Radio 104,7 FM” i Telewizją Regionalną 8TVR.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z konkursem jest p. Zofia Olechnowicz, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Promocji Książki PBP, tel. 43 822 36 71.
 3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Dumni ze swoich małych ojczyzn”, na który biblioteka   pozyskała   dofinansowanie   ze  środków  Muzeum  Historii  Polski  w Warszawie w ramach dziewiątej edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”.

II. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Sieradza i powiatu sieradzkiego.

III. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowania historią Małej Ojczyzny.
 2. Promowanie postaw patriotycznych i rozwijanie społecznych więzi.
 3. Pogłębianie emocjonalnych związków z rodzinną miejscowością.
 4. Rozwijanie talentów literackich i fotograficznych.
 5. Umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania miejsc, które z ich punktu widzenia są najbardziej atrakcyjne. 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Praca konkursowa polega na samodzielnym sfotografowaniu i opisaniu ulubionego zakątka rodzinnej miejscowości (na przykład: parku, miejsca nad rzeką czy stawem, budynku czy innego obiektu wraz z jego otoczeniem itp.).
 2. W opisie ulubionego zakątka należy zawrzeć następujące informacje: co przedstawia fotografia, dlaczego właśnie ten zakątek jest najbliższy sercu uczestnika konkursu i jaką funkcję pełni w  rodzinnej   miejscowości.   Ze   względu   na   przepisy   dotyczące   ochrony   wizerunku, na nadesłanym na konkurs zdjęciu nie mogą znajdować się ludzie.
 3. Literacka część pracy nie może przekraczać 2500 znaków i powinna być zawarta w odrębnym pliku testowym. Ilustrująca ją fotografia powinna mieć format JPEG i rozmiar około 500 kB. Całość powinna być zapisana na płycie CD.
 4. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które dotychczas nigdzie nie były publikowane ani prezentowane. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 5. Wszystkie prace konkursowe powinny być opatrzone dopiskiem „Ulubione zakątki mojej miejscowości” oraz nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, nazwą szkoły, do której uczestnik konkursu uczęszcza.
 6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  pracy  (tekst  plus  jedno  zdjęcie) w terminie do dnia 31 października 2017 r. do siedziby Organizatora (Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4) wraz w wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym – w przypadku osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 2.
 7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz w informacjach o konkursie, które będą ukazywać się w lokalnych mediach i na portalach internetowych.
 8. Prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależne jury, powołane przez Organizatora, złożone ze specjalistów: polonisty, historyka regionalisty i fotografika.
 9. Nagrodami w konkursie będą czytniki książek elektronicznych, tablety, aparaty cyfrowe, książki.
 10. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród i wyróżnień. Ustalenia jury są niepodważalne i ostateczne.
 11. Nagrodzone prace konkursowe opublikowane zostaną po ich wcześniejszym zredagowaniu (korekta literówek, interpunkcji, ewentualnych błędów ortograficznych lub gramatycznych) na stronie internetowej Organizatora www.pbp.sieradz.pl, na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0, treść licencji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).
 12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w bibliotece 22 listopada 2017 r. o godzinie 1200.
 13. Organizator konkursu oświadcza, że prace konkursowe nie zostaną wykorzystane w celach komercyjnych.
 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Pobierz Regulamin
Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej
Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń