Łódzkie Czyta

Regulamin konkursu "Z książką mi do twarzy"

I. Przepisy ogólne

1.      Konkurs organizowany przez jest Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102, zwanej dalej organizatorem konkursu.

2.      Konkurs prowadzony będzie na terenie województwa łódzkiego. Konkurs rozpoczyna się 18 czerwca 2012 i trwać będzie do 23 listopada 2012. Wyłonienie laureatów nastąpi do 4 grudnia 2012 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wimbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl

3.      Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków jury.

 1. Celem konkursu „ Z książka mi do twarzy” jest:
  • Zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek.
  • Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu
   ze światem i wyrażania emocji.
  • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://lodzkieczyta.pl/konkurs-foto. Do formularza należy dołączyć prace w formacie JPG o wymiarach min. 1280x960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 1MB. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
 2. W konkursie przewidziane są dwie kategorie nagród (nagrody rzeczowe):
  • Kategoria I - Wyboru najlepszej fotografii dokonują internauci. Głosujący poprzez przycisk „głosuj” wskazuje zdjęcia (dowolną ilość prac), które mu się najbardziej podobają. Głosowanie trwa od 1 września do 23 listopada 2012 roku.
  • Kategoria II – wyboru trzech najlepszych fotografii dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 grudnia 2012 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie lodzkieczyta.pl oraz www.wimbp.lodz.pl.
 4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2012 r. Informacja z dokładnym terminem uroczystości zostanie zamieszczona na stronie lodzkieczyta.pl oraz www.wimbp.lodz.pl .
 5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

 1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych lodzkieczyta.pl oraz www.wimbp.lodz.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także
  na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę
  na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
  z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń