Łódzkie Czyta

IX edycja konkursu plastycznego dla dzieci ph. „Z górki na pazurki – moje ferie"

Drogie dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza Was do wzięcia udziału w IX edycji konkursu plastycznego, ph. „Z górki na pazurki – moje ferie”.
Odwołując się do Waszej wyobraźni chcielibyśmy Was zachęcić do wykonania ilustracji przedstawiającej, w jaki sposób spędzacie ferie zimowe.
Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi, zainspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwacji. Czekamy na oryginalne i własnoręcznie wykonane prace.

Warunki konkursu:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat.
Prace wykonane mogą być w dowolnej techniceformacie A3 lub A4. Każdy uczestnik może  nadesłać lub dostarczyć w inny sposób maksymalnie trzy prace. Kopie istniejących już prac nie będą uwzględniane w konkursie.

Termin nadsyłania prac mija 15 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia 15 lutego 2014 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej biblioteki, nadto do laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres ich szkół.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe.

Z chwilą przesłania prac na konkurs prawa własności do nich przechodzą na Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku, bez wynagrodzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac nagrodzonych. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych ( zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV) i  prezentacje  prac w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru pismem drukowanym:
Imię: .....................   Nazwisko: ..................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................
Wiek: .....................Rok urodzenia:....................
Szkoła:....................................................................

oraz zawierać oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego uczestnika (ojciec, matka, opiekun prawny) o następującej treści:

...........(przedstawiciel ustawowy dziecka)......... oświadcza, że wyraża zgodę na przeniesienie prawa własności z tytułu praw autorskich do pracy złożonej na konkurs ph. „Z górki na pazurki – moje ferie” przez ........(imię i nazwisko dziecka)............ na rzecz MBP w Radomsku
                                                                            
 - organizatora konkursu, bez wynagrodzenia i na życzenie MBP w Radomsku zawrze stosowną umowę;
wykorzystanie przez MBP w Radomsku złożonej na konkurs pracy w materiałach reklamowych, w prasie i na stronach internetowych;
oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko) m.in. w celach zamieszczenia listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, TV.
  ..................................                                              ........................................
podpis przedstawiciela ustawowego                                 miejscowość            data


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia