Łódzkie Czyta

Konkurs literacki z okazji XV Radomszczańskich Dni Rodziny

Komitet Organizacyjny XV Radomszczańskich Dni Rodziny wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i „Gazetą Radomszczańską” ogłaszają konkurs literacki dla młodzieży. Celem konkursu jest stworzenie możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń na temat rodziny.

Proponowane tematy :

 1. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - zinterpretuj słowa Janusza Korczaka wykorzystując swoje obserwacje i wiedzę.
 2. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Odnieś się do słów Jana Pawła II odwołując się do swoich obserwacji
  i do poznanych tekstów kultury.
 3. Ocalić od zapomnienia” (K. I. Gałczyński). Jakie dobro, inspirowane osobą
  i nauczaniem Jana Pawła II, ocalało, a jakie chciałbyś ocalić w sobie i swojej rodzinie?
 4. Podziel się refleksjami na temat: „Twój los zależy od twoich nawyków” (Brian Tracy).
 5. Współczesny człowiek uwikłany w sieci różnych uzależnień. Rozwiń temat odwołując się do różnych tekstów kultury i przykładów życia codziennego.

 

Warunki konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Prace powinny mieć formę opowiadania lub eseju.
 3. Prace konkursowe muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
 4. Prace nie mogą przekraczać 8 stron A4 maszynopisu lub wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5).

Należy je składać w 4 egzemplarzach w terminie do 16 maja 2014 r. (w przypadku wysłania pracy pocztą, decyduje data stempla pocztowego) na adres:

            Miejska Biblioteka Publiczna

            ul. Narutowicza 4

            97-500 Radomsko

            lub składać w sekretariacie biblioteki z dopiskiem na kopercie „konkurs”

 1. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informację o autorze i jego pracy:

- imię i nazwisko, wiek, adres, adres e-mail, nr telefonu, nazwa szkoły, imię
i nazwisko opiekuna.

            Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie.

 1. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 2. Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, powołane przez Organizatorów.
 3. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku
  z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o wynikach konkursu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 6. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 05.06.2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń